www.bip.gov.pl

poniedziałek, 04. grudnia 2023 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KPT
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: rozstrzygnięte

[KPT-ZN042013] Budowa budynku stacji paliw i myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 Załączniki:
  » [KPT-ZN042013] Ogloszenie na budowe Stacja paliw (24 KB)
  » [KPT-ZN042013] SIWZ stacja paliw (142 KB)
  » [KPT-ZN042013] Załącznik 01 - Projekt umowy (76 KB)
  » [KPT-ZN042013] Załącznik 02 - Formularz oferty (29 KB)
  » [KPT-ZN042013] Załącznik 03 - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (25 KB)
  » [KPT-ZN042013] Załącznik 04 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (24 KB)
  » [KPT-ZN042013] Załącznik 05 - Potencjał osobowy (59 KB)
  » [KPT-ZN042013] Załącznik 06 - Doświadczenie zawodowe (31 KB)
  » [KPT-ZN042013] Załącznik 07 - Inst zew wod, kan sanit i deszcz i gazu I etap (977 KB)
  » [KPT-ZN042013] Załącznik 08 - Inst zew wod, kan sanit i deszcz i gazu II etap (977 KB)
  » [KPT-ZN042013] Załącznik 09 - Instalacje elektryczne zewnetrzne etap I (2588 KB)
  » [KPT-ZN042013] Załącznik 10 - Instalacje elektryczne zewnętrzne II etap (3962 KB)
  » [KPT-ZN042013] Zalacznik 11 - Branża drogowa.7z.001 (901 KB)
  » [KPT-ZN042013] Zalacznik 11 - Branża drogowa.7z.002 (901 KB)
  » [KPT-ZN042013] Zalacznik 11 - Branza drogowa [mniejsza_jakosc] (13144 KB)
  » [KPT-ZN042013] Załącznik 12 - Myjnia sam - bud obsl myjni (2930 KB)
  » [KPT-ZN042013] Załącznik 13 - Myjnia sam - inst wew wod-kan, gazu i spr pow (977 KB)
  » [KPT-ZN042013] Załącznik 14 - Myjnia sam - inst co z kotł gaz i went mech.zip (977 KB)
  » [KPT-ZN042013] Załącznik 15 - Myjnia sam - Inst elektr wew (2740 KB)
  » [KPT-ZN042013] Załącznik 16 - Stacja paliw - bud obsł st pal z wiatą (977 KB)
  » [KPT-ZN042013] Załącznik 17 - Projekt bud-wykon inst techolog st pal (2740 KB)
  » [KPT-ZN042013] Załącznik 18 - Stacja paliw - inst wew wod-kan (977 KB)
  » [KPT-ZN042013] Załącznik 19 - Stacja paliw - Inst elektr wew (1386 KB)
  » [KPT-ZN042013] Załącznik 20 - Przedmiary robot (977 KB)
  » [KPT-ZN042013] 2013.05.10 Informacja dla Wykonawców (44 KB)
  » [KPT-ZN042013] AKTUALNY - Załacznik 10 Instalacje elektryczne zewnętrzne II etap (4040 KB)
  » [KPT-ZN042013] AKTUALNY - Załacznik 15 Myjnia sam - Inst elektr wew (2743 KB)
  » [KPT-ZN042013] AKTUALNY - Załacznik 19 Stacja paliw - Inst elektr wew (1389 KB)
  » [KPT-ZN042013] AKTUALNY - Załacznik 20 Przedmiary robot.zip (1460 KB)
  » [KPY-ZN042013] Załacznik 21 Projekt Budowlany_zew sieć_teleinformatyczna (3271 KB)
  » [KPY-ZN042013] Załacznik 22 - Zgłoszenia rozbiórki (1831 KB)
  » [KPY-ZN042013] Zalacznik 23 - Zagospod terenu (1568 KB)
  » [KPY-ZN042013] Załacznik 24 - Decyzja w spr. środowisk war. zab (1703 KB)
  » [KPY-ZN042013] Załacznik 25 - Wyposażenie zbiornika paliw (26 KB)
  » [KPY-ZN042013] Zalacznik 26 - Wyposażenie myjnia (25 KB)
  » [KPY-ZN042013]_Załacznik_27_-_Opis_obiektów_do_rozbiórki (545 KB)
  » [KPY-ZN042013] 2013.05.21 Pytania i wyjaśnienia - cz. I (67 KB)
  » [KPY-ZN042013] 2013.05.23 Pytania i wyjaśnienia - cz. II (108 KB)
  » [KPT-ZN042013] Informacja o wyborze oferty (36 KB)
« powrót

(Do rozpakowania załącznika nr 11 wymagany jest darmowy program 7zip dostępny na stronie http:/www.7-zip.org/ . Po instalacji należy pobrać na dysk obydwie części załącznika , zaznaczyć i pod prawym klawiszem myszki wybrać "7zip>Extract" )
 Kalisz, dnia 17 czerwca 2013 roku

oznaczenie sprawy: KPT/NZ/04/2013

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „budowa stacji paliw i myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wrocławskiej 30 - 38 w Kaliszu”


Kalisz, dnia 23.05.2013 r.
[KPT-ZN042013]
Informacja dla Wykonawców

W prowadzonym postępowaniu w sprawie zamówienia pn. „budowa budynku stacji paliw i myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kaliszu" udostępniono odpowiedzi na zadane pytania (część druga).

 
Kalisz, dnia 21.05.2013 r.
[KPT-ZN042013]
Informacja dla Wykonawców

W prowadzonym postępowaniu w sprawie zamówienia pn. „budowa budynku stacji paliw i myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kaliszu" udostępniono odpowiedzi na zadane pytania (część pierwsza).

 
 Kalisz, dnia 10.05.2013 r.
[KPT-ZN042013]
 
 Informacja dla Wykonawców
INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ I TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: zmian w postępowaniu na udzielenie zamówienia pn. „budowa budynku stacji paliw i myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kaliszu" wprowadzono następujące zmiany:


Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, że zmienia treść SIWZ, w poniższym zakresie:

 1. W SIWZ wprowadza się następuje zmiany:
  • W pkt 4.3.1) dodaje się poz. 16 o treści: „16. Projekt budowlany - zewnętrzna sieć teleinformatyczna"
  • W pkt 5 podpunkt 2 otrzymuje brzmienie:„2. Termin na rozbiórkę aktualnie funkcjonującej stacji paliw i wykonania na tym terenie projektowanych prac budowlanych wynosi 20 tygodni od chwili przekazania placu budowy."
  • Pkt 16.1 otrzymuje brzmienie:„Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 28 maja 2013 r. do godz. 12:00. W siedzibie Zamawiającego w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 30 - 38. Osobistego złożenia oferty można dokonać wyłącznie w sekretariacie Zamawiającego w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 30 - 38 (pokój nr 101)."
  • Pkt 16.2 otrzymuje brzmienie:„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2013 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 109 (sala konferencyjna)
 2. W umowie stanowiącej załącznik do SIWZ wprowadza się następujące zmiany:
  • Zmienia się § 3 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w chwili protokolarnego przekazania ternu budowy, nie później jednak niż w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego harmonogram rzeczowo-finansowy dotyczący realizacji umowy."
  • W § 4 ust. 2 po słowach „20 tygodni" dodaje się słowa: „od dnia przekazania terenu budowy."
  • W § 10 zmienia się:
   1) ust. 3 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
   „Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów zbiornika na paliwa, który zakupi i przekaże do zamontowania przez Wykonawcę Zamawiający."
   2) ust. 7 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
   „Protokoły stanu robót lub protokoły wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy podpisane przez Kierownika budowy, Kierownika robót i Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią podstawę do wystawiania przez Wykonawcę faktur, w tym faktur częściowych."
  • W § 11 w ust. 1 po słowach „miesięcy" skreśla się kropkę i dodaje słowa:
   „oraz rozszerzonej rękojmi za wady na okres 36 miesięcy."

 1. Zmienia się następujące załączniki do SIWZ:
  • Załącznik 10 - Instalacje elektryczne zewnętrzne II etap.
  • Załącznik 15 - Myjnia sam. - ins elektr. wew.
  • Załącznik 19 - Stacja paliw - ins elektr. wew.
  • Załącznik 20 - Przedmiary robót

 2. Dodaje się do kolejny załącznik do SIWZ :
  • Załącznik 21 - Projekt budowlany - sieć teleinformatyczna

 

Kalisz, dnia 30.04.2013 r.
[KPT-ZN042013] 
O G Ł O S Z E N I E

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz

O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „budowa budynku stacji paliw
i myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
w Kaliszu"

Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem niniejszego zamówienia nie publicznego sektorowego jest budowa budynku stacji paliw i myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 30 - 38 (działki nr: 2/7, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 3/2 i 4 (obręb 102)


Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej , oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać na stronie internetowej www.kpt-kalisz.pl lub siedzibie Spółki.
 2. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie prowadzonego postępowania bez podania przyczyn.
 4. Zamawiający:

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
62 - 800 Kalisz, ul. Wrocławska 30 - 38

 • adres do korespondencji: jak wyżej
 • NIP: 618-21-37-238; REGON: P-301808700
 • faks do korespondencji w sprawie zamówienia: (62) 768-00-22
 • e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: sekretariat@kpt-kalisz.pl
 • adres strony internetowej: www.kpt-kalisz.pl
 • godziny pracy: 700-1500 (od poniedziałku do piątku)

Kalisz, dnia 17 czerwca 2013 roku

 

 

oznaczenie sprawy: KPT/NZ/04/2013

 

 

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „budowa stacji paliw i myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wrocławskiej 30 - 38 w Kaliszu”


Utworzony: 2013-04-30 13:13:16 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2013-06-19 14:42:52 przez Paweł Nowak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony