www.bip.gov.pl

poniedziałek, 04. grudnia 2023 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KPT
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: unieważnione

[KPT-ZN032013] Leasing dwóch nowych autobusów międzymiastowych dla PKS Kaliszu

 Załączniki:
  » [KPT-NZ032013] Ogłoszenie (26 KB)
  » [KPT-NZ032013] SIWZ (135 KB)
  » [KPT-NZ032013] Załącznik nr 1 - OPIS TECH.EKS 27032013 (53 KB)
  » [KPT-NZ032013] Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełenieniu warunków (30 KB)
  » [KPT-NZ032013] Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (29 KB)
  » [KPT-NZ032013] Załącznik nr 5 do SIWZ - Komletacja autobusu (147 KB)
  » [KPT-NZ032013] Załącznik nr 6 formularz oferty 29032013Z (139 KB)
  » [KPT-NZ032013] Załącznik nr 4 do SIWZ - doświadczenie zawodowe 29032013 (38 KB)
  » [KPT-ZN032013] 16042013 Informacja dla Wykonawców (174 KB)
  » [KPT-ZN032013]Informacja dla Wykonawców 16.04.2013 (37 KB)
  » [KPT-ZN032013] 22.04.2013 Informacja dla Wykonawców - pytania (102 KB)
  » [KPT-ZN032013] AKTUALNY - Załącznik nr 4 do SIWZ - doświadczenie zawodowe (38 KB)
  » [KPT-ZN032013] AKTULANY - Załącznik nr 6 formularz oferty (139 KB)
  » [KPT-ZN032013] Załącznik nr 7 do SIWZ (37 KB)
  » [KPT-ZN032013] 22.04.2013 Informacja dla Wykonawców - zmiana terminu składania ofert (17 KB)
  » [KPT-ZN032013] 22.04.2013 Załączniki do Informacji (0 KB)
  » [KPT-ZN032013] 24.04.2013 Informacja dla Wykonawców (30 KB)
  » [KPT-ZN032013] 26.04.2013 Informacja dla Wykonawców (32 KB)
  » [KPT-NZ032013] 29.04.2013 Zmiana SIWZ (19 KB)
  » [KPT-ZN032013] Unieważnienie (127 KB)
« powrót

Kalisz, dnia 15 maja 2013 roku

numer sprawy: KPT/NZ/03/2013

 

 

ZAWIADOMIENIE

   Zamawiający działając na podstawie pkt 19.3. ppkt 2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, informuje iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego nie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. „Leasing operacyjny dwóch fabrycznie nowych autobusów międzymiastowych dla PKS
w Kaliszu Sp. z o.o."
   Zgodnie z dyspozycją pkt 19.3 ppkt 2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zamówienia.
   Wobec powyższego zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.

 

 

Kalisz, dnia 30 kwietnia 2013 roku

 

Informacja dla Wykonawców

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Leasing operacyjny dwóch fabrycznie nowych autobusów międzymiastowych
dla PKS w Kaliszu Sp. z o.o."

 

 

Zamawiający w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:
Termin składania ofert: 10 maja 2013 roku godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 10 maja 2013 roku godz. 11:15

 

Kalisz, dnia 22 kwietnia 2013 roku

 

Informacja dla Wykonawców

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Leasing operacyjny dwóch fabrycznie nowych autobusów międzymiastowych
dla PKS w Kaliszu Sp. z o.o."

 

 

Zamawiający w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:
Termin składania ofert: 6 maja 2013 roku godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 6 maja 2013 roku godz. 11:15

 

Kalisz, dnia 04 kwiecien 2013 roku

numer sprawy: KPT/NZ/03/2013

O G Ł O S Z E N I E

Ogłasza się przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Leasing operacyjny dwóch fabrycznie nowych autobusów międzymiastowych dla PKS w Kaliszu Sp. z o.o."

 

  1. Przedmiot zamówienia: 
    • Przedmiotem zamówienia nie publicznego sektorowego jest nabycie i przekazanie Zamawiającemu do odpłatnego korzystania w ramach umowy leasingu operacyjnego za umówione równe i stałe raty leasingowe w okresie 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu - w postaci dwóch fabrycznie nowych autobusów międzymiastowych (rok produkcji 2013).
    • Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
    • Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.

  2. Zamawiający:
    • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.
      62 - 800 Kalisz, ul. Wrocławska 30 - 38.

  3. Ofertę należy złożyć do dnia 26.04.2013 r. do godz. 11:00 w siedzibie Pełnomocnika
    • Zamawiającego tj.:
      Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
      ul. Wrocławska 30 - 38 , 62 - 800 Kalisz (pokój nr 101 - sekretariat).

  4. Adres do korespondencji:
    • Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
      ul. Wrocławska 30 - 38 62 - 800 Kalisz
      faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 62 768-00-22
      godziny pracy: 7:00-15:00 (od poniedziałku do piątku)

Utworzony: 2013-04-04 12:31:32 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2013-05-15 14:25:59 przez Paweł Nowak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony